วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

WI-IMT-การข้อมูลประวัติการรักษาเวชระเบียนผู้ป่วย

การข้อมูลประวัติการรักษาเวชระเบียนผู้ป่วย
............................

ขั้นตอนการขอประวัติการรักษา เวชระเบียนผู้ป่วย
เจ้าของประวัติ (หากเป็นญาติมาขอแทนต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของประวัติและญาติ)
1. กรอกเอกสารบันทึกขอประวัติ (ห้องบัตร) เสนอ ผอก.เพื่อขออนุมัติเปิดเผยประวัติ
2. ถ่ายเอกสาร ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราโรงพยาบาลในสำเนาเวชระเบียน (หัวหน้างาน  เวชระเบียน)
3. ลงทะเบียนการขอประวัติในโปรแกรม HOSxP และพิมพ์ใบคำขอให้ผู้มาขอประวัติ ลงลายมือชื่อรับประวัติไป
4. ค่าธรรมเนียมการค้นประวัติ สำหรับเจ้าของประวัติ 50 บาท  
5. เก็บหนังสือไว้ในแฟ้มเอกสาร การขอประวัติเวชระเบียน

บริษัทประกันชีวิต
2. รอกเอกสารบันทึกขอประวัติ (ห้องบัตร) เสนอ ผอก.เพื่อขออนุมัติเปิดเผยประวัติ
3. ถ่ายเอกสาร ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราโรงพยาบาลในสำเนาเวชระเบียน (หัวหน้างานเวชระเบียน)
4. ลงทะเบียนการขอประวัติในโปรแกรม HOSxP และพิมพ์ใบคำขอให้ผู้มาขอประวัติ ลงลายมือชื่อรับประวัติไป
5. ค่าธรรมเนียมการขอประวัติ สำหรับบริษัทประกัน 100 บาท
6. เก็บหนังสือไว้ในแฟ้มเอกสาร การขอประวัติเวชระเบียน

บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
๑. บันทึกการขอยืม/ทำสำเนาประวัติลงในโปรแกรม HOSxP และพิมพ์คำขอยืมประวัติผู้ป่วยเสนอ หัวหน้างานเวชระเบียน เพื่ออนุมัติ
๒. ลงลายมือชื่อในแบบคำขอยืม/ขอทำสำเนาประวัติผู้ป่วย
๓. เก็บหนังสือไว้ในแฟ้มเอกสาร การขอประวัติเวชระเบียน

บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอื่น(เพื่อเหตุผลประกอบการรักษา)
1. บันทึกการขอยืม/ทำสำเนาประวัติลงในโปรแกรม HOSxP และพิมพ์คำขอยืมประวัติผู้ป่วยเสนอ หัวหน้างานเวชระเบียน เพื่ออนุมัติ
2. ลงลายมือชื่อในแบบคำขอยืม/ขอทำสำเนาประวัติผู้ป่วย
3. เก็บหนังสือไว้ในแฟ้มเอกสาร การขอประวัติเวชระเบียน

นักเรียนนักศึกษาหลักสูตรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล กายภาพบำบัด และนักวิชาการสาธารณสุข
1.บันทึกการขอยืม/ขอทำสำเนาประวัติลงในโปรแกรม HOSxP และพิมพ์คำขอยืมประวัติผู้   ป่วยเสนอ หัวหน้างานเวชระเบียน เพื่ออนุมัติ
2.ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราโรงพยาบาลในสำเนาเวชระเบียน โดยมีครูพี่เลี้ยงลงลายมือชื่อรับรอง เก็บหนังสือไว้ในแฟ้มเอกสาร การขอประวัติเวชระเบียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น