วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายงานการประชุม กก.บริหาร 8/54


รายงานการประชุม กรรมการบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
ครั้งที่ 8/2554
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหน่อไม้หวาน


ผู้เข้าร่วมประชุม
 1. นพ.ภักดี สืบนุการณ์
 2. นายอภิชัย อุประ
 3. พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ์
 4. นพ.สันทัด บุญเรือง
 5. ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์
 6. ว่าที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง
 7. ภญ.ดาริน จึงพัฒนาวดี
 8. นางสุขใจ ช่อรักษ์
 9. นางสาวเยาวพา สิงห์สถิต
 10. นางเปรมศรี สาระทัศนานันท์
 11. นายสมัคร ศรีบุตตา
 12. นางวิมลมาศ พงษ์อำนวยกฤต
 13. นางอรอุมา เนตรผง
 14. ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ ดีด่านค้อ
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการตอบแบบประเมินตนเอง เพื่อการประเมินระบบคุณภาพ ครั้งที่ 2
1.2 เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย มีจำนวนเพิ่มขึ้นจึงขอให้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าหน่วยงานบริหารการประชุมชี้แจงทกับบุคลากรในฝ่ายอย่างสม่ำเสมอและจัดทำระบบคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2554 (เอกสารหมายเลข 1)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
3.1 ฝ่ายบริหาร
3.1.1 สถานการณ์การเงิน ประจำเดือน เมษายน 2554 (เอกสารหมายเลข 2)
3.1.2 สรุปสถานการณ์การเงินไตรมาสที่ 2 มีรายการรับมากกว่ารายการจ่าย มีการใช้งบประมาณเกินแผนเงินบำรุง ร้อยละ 10
3.1.3 สรุปสถานการณ์การเงินนอกงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 3)
3.1.4 สืบเนื่องจาการประชุมของหน่วยงานซ่อมบำรุง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป พบว่ามีภาระงานค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารจึงมีมติให้จ้างบุคลากรเพิ่มให้กับหน่วยงานซ่อมบำรุง 1 อัตรา
3.1.5 โรงพยาบาลจะดำเนินการติดตั้งและใช้ออกซิเจนเหลว จากบริษัท TIG ซึ่งทางบริษัทได้ส่งตรวจแทนมาสำรวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะลงทุนติดตั้งระบบเองทั้งหมดและจะทำให้ค่าใช้จ่ายในด้านออกซเจนมีราคาที่ถูกลง


3.2 คณะกรรมการบริหารคุณภาพ
3.2.1 การส่งเอกสารเพื่อขอ Re-accredit โดยแบบประเมินตนเอง รวม 335 หน้า (font 16) เพิ่มขึ้นจากครั้ง ก่อนที่มีจำนวน 183 หน้า (font 14) รอการอ่านและวิเคราะห์จากนักวิชาการของสรพ.แล้วจะแจ้งว่าจะมี กิจกรรมใด เช่น ICV หรือ re-accredit แต่รพร.ด่านซ้าย คงได้ re-accredit การรอคิวมีเหลือประมาณ 50 รพ. ประมาณ 3 เดือน รอดำเนินการเอกสาร เตรียมไว้ที่โรงพยาบาล
 • การจัดทำscore book อยู่ในระหว่างรอดำเนินการ
 • service profile
 • แบบสรุป MRA (กรณีใช้แบบ สปสช.) สรุปผลการประเมินความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
 • ตารางแสดงความรุนแรงความคลาดเคลื่อนทางยา

3.3. กลุ่มงานการพยาบาล
3.3.1 การคัดเลือกพยาบาลเข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางวิสัญญีพยาบาล ซึ่งจากการพิจารณาตามเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สนใจนั้น คณะกรรมการมีมติให้ส่งคุณดาวศิริ มนตรี เข้ารับการอบรม
3.3.2 เนื่องจากในเดือนกันยายน 2554 มีบุคลากรของของโรงพยาบาล คือ คุณรุจิรา อรรคสูรย์ จะเกษียณอายุราชการคณะกรรมการมีมติให้สรรหาบุคลากรมาทดแทน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานเป็นเวลา 2 เดือน และกำหนดให้มีการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ที่ศาลาประชาคม
3.3.3 การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาโรงเรียนอีสานบริบาลและสุรนารายณ์บริบาล วันที่ 2 มิถุนายน 2554- 31 สิงหาคม 2554 จำนวน 3 คน

3.4 ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว
3.5.1 สรุปรายงานผู้ป่วยทางระบาดวิทยา
3.5.2 สรุปการบำบัดผู้ติดยาเสพติด มีผู้มารับบำบัด 26 คนทุกวันพุธและวันพฤหัส มีกิจกรรมเพื่อให้พัฒนาจิตสาธารณะ เช่น การไปช่วยงานบำบัดน้ำเสีย, การทำแปลงผักสวนครัวของโรงพยาบาล และนอกจากนี้ยังเข้าอบรมดนตรีบำบัด เปียโน 1 to 5 ในวันที่ครอบครัวมาร่วมบำบัดจะได้รับการอบรมนวดแผนไทยพร้อมกับคนในครอบครัว

3.6 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
3.6.1ด้วยทางกรรมการสารสนเทศ(IM) ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสารโดยใช้โปรแกรม Dropbox โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการติดตั้งให้กับคอมพิวเตอร์ทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงเอกสารและลดการจัดทำเอกสารที่ซ้ำซ้อน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและจะมีการประชุมชี้แจงการใช้งานในการประชุมของทีมประสานต่อไป
3.6.2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการการปรับเปลี่ยน software ในหน่วยงานเป็น freeware ตามนโยบาย Open soure โดยมีกำหนดที่จะปรับเปลี่ยนโปรแกรม ms office 2007 เป็น Open office 3.2 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2554
3.6.3 สืบเนื่องจากการประชุม ที่มีนโยบายระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามจากไวรัส มัลแวร์ โทรจัน จากอินเตอร์เนต กรรมการสารสนเทศได้เสนอแนวทางการแยกระบบการใช้งาน HOSxP และการใช้อินเตอร์เนตออกจากกัน และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัวในการทำงาน รวมถึงการใช้บริการอินเตอร์เนต ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการติดตั้งระบบ wifi Internet นอกแผนงบประมาณในวงเงิน 40,000 บาท
3.6.3 โรงพยาบาลได้ส่งบุคลากรเข้ารว่มโครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้สุขภาพในมิติสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน 2554 ”สร้างหนังสั้น สร้างสรรค์สื่อ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า” โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมจาก 24 โรงพยาบาลทั่วประเทศ และจะมีการผลิตหนังสั้นจำนวนทั้งหมด 24 เรื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ไม่มี
.................................. ........................
( นายเดชา สายบุญตั้ง ) (นายอภิชัย อุประ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น