วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

F-IMT-003 หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล


F-IMT-003

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล

เขียนที่.......................................................
วันที่...............เดือน.............................พ.ศ....................

            ข้าพเจ้า(นาย,นางนางสาว)..................................................................................................................................................
[เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของ ด.ช.,ด.ญ..............................................................................................................................(กรณีผู้ป่วยเป็นเด็ก) ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เมื่อวันที่............เดือน....................พ.ศ.................     ถึงวันที่.............เดือน........................................พ.ศ...................... ยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา เพื่อ
            [  ] ประกอบการรักษาพยาบาล
            [  ] ประกอบเป็นหลักฐานทางกฎหมาย
            [  ] อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................................

            โดยข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน บัตรหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้ยินยอมให้เปิดเผยประวัติมาด้วยแล้ว


    (ลงชื่อ)…………………………………..ผู้ให้ความยินยอม
 (…………………………………..)

(ลงชื่อ)…………………………………..พยาน
 (…………………………………..)

(ลงชื่อ)…………………………………..พยาน
 (…………………………………..)


หมายเหตุ            ถ้าผู้ยื่นคำร้องเขียนหนังสือไม่ได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานในช่องลงชื่อ
                        เอกสารฉบับนี้จะต้องใช้เอกสาร แบบคำขอและขอสำเนาเวชระเบียนเพื่อการต่างๆไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น