วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายงานการทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

รายงานการทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน.....................................
ประจำเดือน...................................ปี...................

....


1.  จำนวนอุบัติการณ์และความรุนแรง(บัญชีความเสี่ยงF-RM-005) มีอุบัติการณ์ที่ลืมรายงานหรือไม่?
  
2.   สรุปผลการทบทวนอุบัติการณ์ที่เกิดซ้ำ บ่อย หรือ รุนแรงระดับE ขึ้นไป ระบุสาเหตุรากและแผนปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน ระบุผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ 

3.   ถ้าอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในข้อ1เป็นเรื่องที่มีมาตรการความเสี่ยงเดิมแล้วให้ทบทวนว่าต้องปรับปรุงมาตรการหรือไม่? 

4.  ผลติดตามผลลัพธ์/แผนปฏิบัติการแก้ไขป้องกันในข้อ2ของรอบ3เดือนที่แล้ว
  
5.  การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก เป็นการพยายามค้นหาจุดเสี่ยงหรือความล่อแหลมในระบบและกระบวนการเพื่อวางมาตรการป้องกันไว้ในระบบในระดับที่สูงที่สุดที่จะเป็นไปได้
-     มีความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจากการ ปรับเปลี่ยนระบบงาน เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ สิ่งแวดล้อมหรือไม่
-     มีการค้นพบความเสี่ยงจากการทำกิจกรรมทบทวนทางคลินิกหรือไม่ ระบุว่าทบทวนไปกี่รายพบกี่เหตุการณ์
-      มีเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ หน่วยงานอื่น ผู้บริหารหรือไม่

ถ้ามีให้บันทึกใน F-RM-002 ประเมินความสำคัญโดยใช้  Risk  Matrix   = ความถี่x ความรุนแรง ถ้าปานกลาง-สูงวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิช่วยตัดสินใจ decision tree ว่าจะดำเนินการต่อหรือรอดูไปก่อนถ้าต้องป้องกันต่อควรคิดมาตรการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม (F-RM 003)
               
หมายเหตุ  ข้อ1-4 ต้องทบทวนทุกเดือน ถ้าไม่มีอุบัติการณ์ให้ทำข้อ5
            การสรุปปลายปีให้วิเคราะห์แนวโน้ม ดูตัวอย่างขององค์กรแพทย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น