วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การประชุมบุคลากรประจำปี 2554

เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายนของทุกปีเป็นช่วงที่โรงพยาบาลจะมีบุคลากรกรใหม่เข้ามาประจำปฏิบัติงานในหลายสาขาวิชาชีพ ในกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวซึ่งบางคนอาจจะเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลได้สักระยะหนึ่งแล้ว แต่ส่วนใหญ่กลุ่มวิชาชีพหลัก เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ที่จบใหม่ส่วนใหญ่จะเดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนในช่วงนี้ และเป็นหน้าที่ของกรรมการพัฒนาบุคลากรที่จะพิจารณาจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในช่วงเวลาใกล้ๆกัน เพื่อให้ผู้บริหารและกรรมทีมประสานขององค์กรได้พบปะ สื่อสาร ทำความเข้าใจกับคนในองค์กรในเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ

โดยในปีนี้กำหนดวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2554 เป็นวันประชุมชี้แจงบุคลากรประจำปี 2554 ซึ่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าร่วมประชุม 100 % หน่วยงานต่างๆจึงจัดแบ่งคนเข้าร่วมเข้าร่วมประชุมเป็น 2 รุ่น ซึ่งทีมนำได้กำหนดหัวข้อสำคัญที่จะสื่อสารกับคนในองค์กร คือ
1.เรื่องพฤติกรรมการบริการ
2.แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
3.การบริหารความเสี่ยง
4.ความลับผู้ป่วยและความปลอดภัยของข้อมูล
4.ยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น