วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

F-IMT-002 แบบคำขอ และขอสำเนาเวชระเบียน สำหรับ จนท.โรงพยาบาล

F-IMT-002
แบบคำขอ และขอสำเนาเวชระเบียน  สำหรับ จนท.โรงพยาบาล

                                                                                    เขียนที่.................................................. 

วันที่……...........เดือน…...............…………..ศ….........……

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)………………………………………………….…ตำแหน่ง………………….……….…………............
ปฏิบัติงานที่ฝ่าย.............................................................งาน..........................................................................มีความประสงค์


[  ] ขอดูและขอสำเนาเวชระเบียนที่มีข้อมูลของผู้ป่วย เพื่อ.................................................................................

[  ] ขอยืมเวชระเบียนผู้ป่วยใน เพื่อการรักษาต่อที่    [  ] Ward ชาย  [  ] Ward หญิง [  ] Ward LR
                                                                                        [  ] แผนกอื่นๆ (ระบุ......................................................)
เป็นระยะเวลา.............วัน จำนวน...............ฉบับ ดังต่อไปนี้                                                      วันที่รับคืน
1. HN………………..…………AN……………………………..ชื่อผู้ป่วย....................................................  ........./………/……….
2. HN………………..…………AN……………………………..ชื่อผู้ป่วย....................................................  ........./………/……….
3. HN………………..…………AN……………………………..ชื่อผู้ป่วย....................................................  ........./………/……….
4. HN………………..…………AN……………………………..ชื่อผู้ป่วย....................................................  ........./………/……….
5. HN………………..…………AN……………………………..ชื่อผู้ป่วย....................................................  ........./………/……….      
ลงชื่อ……………………..……………….ผู้ยืม
        (………………………………….)


[  ]  อนุญาต จำนวน...........ฉบับ        
[  ] ไม่อนุญาต เพราะ.........................................................................
                                                                     ลงชื่อ....................................................จนท.งานเวชระเบียน
                                                                           (.......................................................)


[  ]  ได้รับคืนแฟ้มเวชระเบียน ครบแล้ว เมื่อวันที่................................................
                                                                     ลงชื่อ....................................................จนท.งานเวชระเบียน
                                                                           (.......................................................)

หมายเหตุ 
1.ให้ยืมเวชระเบียน ได้ครั้งละไม่เกิน 5 ฉบับ ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน หากต้องการใช้นานกว่านั้นให้คืนก่อนและทำเรื่องยืมใหม่
2. กรณียืมทางโทรศัพท์ งานเวชระเบียนจะค้นเตรียมไว้ให้ แต่ผู้ยืมต้องมารับด้วยตนเอง (ห้ามให้ผู้อื่นมารับแทน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น