วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

F-IMT-001-แบบคำขอและขอสำเนาเวชระเบียน เพื่อการต่างๆ

F-IMT-001
แบบคำขอ และขอสำเนาเวชระเบียน เพื่อการต่างๆ

                                                                                                            ที่……………………………….
                                                                                                วันที่……..เดือน…………….พ.ศ………
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว………………………………………………………………………………………………………….……………….
อยู่บ้านเลขที่……………….หมู่ที่…………บ้าน……………….ถนน………………….…..ตำบล…………….…....อำเภอ………………….……………….จังหวัด…………………………………..โทรศัพท์………………………………..…………….มีความประสงค์
ขอดูและใช้ข้อมูลของผู้ป่วยในเวชระเบียนเป็นเวลา……..…….จำนวน……….แฟ้ม
ขอสำเนาเวชระเบียนที่มีข้อมูลของผู้ป่วย
ขอดูและขอสำเนาเวชระเบียนที่มีข้อมูลของผู้ป่วย
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….....................................................................................ตามบัตรประจำตัวผู้ป่วยเลขที่ เพื่อ………………………………………………………………………….พร้อมกับคำขอข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอ คือ
( 1 ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอ
( 2 ) หนังสือยินยอมของผู้ป่วยที่ยินยอมให้ดู ใช้หรือสำเนาข้อมูลในเวชระเบียนและสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนผู้ป่วย
                        ( 3 ) หลักฐานแสดงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องขอดู ใช้หรือขอสำเนาเวชระเบียน
คือ………………………………………………….หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)……………………………………......
ลงชื่อ………………………………….
     (………………………………….)
 

เรียน      หัวหน้างานเวชระเบียน
                         อนุญาตให้ดูข้อมูลและใช้ข้อมูลในเวชระเบียนตามที่ขอ
                         อนุญาตให้สำเนาเวชระเบียนตามที่ขอ จำนวน……..ฉบับ
                         ไม่อนุญาต เพราะ…………………………………………
                                                                        (ลงชื่อ)………………………………..
                                                                              (………………………………….)
                                                                           ผู้อำนวยการ / แพทย์เจ้าของไข้
                                                                                 ……./….....…./.......……..
ข้าพเจ้าได้            ดูข้อมูลแล้ว
                         รับสำเนาเวชระเบียนแล้ว รวม…….ฉบับ
                         ดูและรับสำเนาเวชระเบียนแล้ว รวม……...ฉบับ
(ลงชื่อ)………………………………................
                                                                              (…………………………………..............)
                                                                                    ......……./.........……./.......


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น