วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายงานการประชุม กก. IM 15/01/2554

รายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ IM
วันที่ 15 มกราคม 2554

ผู้เข้าร่วมประชุม
 1. ว่าที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง
 2. นพ.กมล บรรพวัฒนรักษ์
 3. ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ ดีด่านค้อ
 4. นายเกียรติพงษ์ สิทธิศักดิ์
 5. นายภาณุ ภักดีสาร
 6. นายชัยรัตน์ จันธุ
 7. นายธนภัทร ต.ประดิษฐ์
 8. นางสาวนิเรศ สร้อยตา
 9. นางสาวพุทธลักษณ์ ดีสม
 10. นางวราภรณ์ ทองหล้า
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งทราบ
 1. คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554
 2. กำหนดการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ สามารถตรวจสอบได้จากทางหน้าเวปไซด์ของโรงพยาบาล โดยคณะกรรมการสารสนเทศกำหนดให้มีการประชุมทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

 1. การปรับปรุงเวปไซด์ของโรงพยาบาลมีบริการที่เพิ่มขึ้นดังนี้
  • ระบบนัดหมายแพทย์ ทันตแพทย์ออนไลน์ เป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อกับแพทย์ได้ผ่านทางอีเมล์โดยตรง
  • ระบบบันทึกข้อมูลการขอศึกษาดูงานออนไลน์
  • ลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ และขอความร่วมมือแจ้งให้ทุกหน่วยงานที่มีนักศึกษาฝึกงานลงทะเบียนรายชื่อไว้ให้ด้วย
  • ปรับปรุงระบบส่งซ่อมของงานซ่อมบำรุง และศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องประชุมผ่านทางระบบ sms
  • แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลใช้ gmail เพื่อสามารถรับข้อมูลข่าวทางทาง sms ได้
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการปรับปรุงรหัสการเข้าใช้งาน internet ตามมาตรฐาน พรบ.รักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โดยขอให้บุคลากรทุกท่านสมัครเข้าใช้งานด้วยตนเองผ่านทางหน้าเวปของทางโรงพยาบาลและรอการยืนยัน หรือติดต่อได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
 1. โปรแกรมตรวจสอบเวชระเบียน (Audit OPD : MRA) ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทำโปรแกรมตรวจสอบเวชระเบียนโดยสามารถบันทึกข้อมูลออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม DsHOSxP ดังนั้นจึงขอให้ทีมตรวจสอบเวชระเบียนได้จัดทำตารางการตรวจสอบเพื่อที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะได้จัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดคอมพิวเตอร์
 2. จากคณะกรรมการ MCH เรื่องการเพิ่มข้อมูล Lab เป็น HCT1 และ HCT2 ,VDRL1 และ VDRL2
 3. ห้องชันสูตร เสนอเรื่องการตรวจ Hemocalutre เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง visit ของการตรวจส่ง คณะกรรมการจึงมีมติให้ดำเนินการดังนี้

  • เจ้าหน้าที่ห้องบัตรเป็นผู้ส่งตรวจโดยให้ระบุในช่องอาการสำคัญ ส่งห้องแลป และเนื่องจากมีจำนวนข้อมูลน้อย และหากใช้ทางเลือกอื่นมีความยุ่งยากมากกว่า จึงให้ อน.ค่ารักษา แทน

 1. กำหนดตรวจเยี่ยมหน่วยงานทาง วันที่ 7 มีนาคม ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว และวันที่ 10 มีนาคม 2254 ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
 2. การปรับปรุงสิทธิหลักประกันสุขภาพ โดยเพิ่มสิทธิ รหัส 79 สิทธิว่าง และ รหัส 99 ผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ
 3. การติดตั้ง HOSxP PCU สามารถติดตั้งและใช้งานครบทุกแห่ง เรียบร้อยแล้ว และสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล on line ผ่านทาง intenet ได้
 4. การลงบันทึกข้อมูลคัดกรองความเสี่ยง ในปี 2553 กำหนดให้ลงบันทึกข้อมูลข้อมูลผ่านโปรแกรม PPIS โดยจะได้ค่าบันทึกข้อมูลรายละ 50 บาท แต่ในปี 2554 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการลงบันทึกข้อมูลดังนี้

  • คัดกรองในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว โดยใช้งบประมาณเหมาจ่ายและการสนับสนุนจากองค์กรส่วนท้องถิ่น
  • ข้อมูลจากข้อ 2.6.1 ในรายที่อายุ 35 ปีขึ้นไปและมีความเสี่ยงให้ตรวจคัดกรองซ้ำ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และการเจาะก่อนรับประทานอาหารเช้า และบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมคัดกรองในโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง กลุ่มความเสี่ยงอายุ 35 ปี ใน HOSxP และโปรแกรม PPIS ของ สปสช.
  • คัดเลือกกลุ่มจากข้อ 2.6.2 เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
 1. ระบบสนับสนุนทางวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทำห้องประชุมออนไลน์ที่สามารถถ่ายทอดเสียงผ่านทางอินเตอร์เนต หรือถ่ายทอดผ่านระบบเสียงตามสายของโรงพยาบาลได้ หากหน่วยงานใดสนใจสามารถแจ้งคุณวีรชัย ฉิมงาม เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ได้
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

อภิชาต ดีด่านค้อ ผู้บันทึกการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น