วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

F-RM-004-แบบบันทึกการทำ RCA รพร.ด่านซ้าย

แบบบันทึกการทำ  RCA  รพร.ด่านซ้าย

1.       หน่วยงาน……………………………..……………..วันที่ทบทวน………..………………
2.       ผู้ทบทวน....................... ....................... ..................................................................................
3.       บรรยายสรุปเหตุการณ์………….……………....................………………………………..…………………………………………………….....................................................................

4.       วิเคราะห์กระบวนการในปัจจุบัน           ขั้นตอนการทำงานที่วางระบบไว้หรือที่ควรจะเป็นตามมาตรฐานสำหรับกรณีเหตุการณ์นั้น
  

5.       วิเคราะห์ข้อบกพร่อง  สภาวะที่เกิดขึ้นจริงในขั้นตอนต่างๆ ในข้อ4 โดยวิเคราะห์กระบวนการที่ควรทำแต่ยังไม่ได้ทำหรือ กระบวนการที่ทำไม่ดีพออาจเกิดผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย  6.       การหาสาเหตุราก สาเหตุรากคือสาเหตุที่เมื่อมีการแก้ไขหรือควบคุมได้แล้วจะทำให้ข้อบกพร่องดังกล่าวไม่เกิดซ้ำอีก   อาจจัดกลุ่มสาเหตุร่วมหรือรากของปัญหาเป็นระบบ เช่นการสื่อสาร การบริหารสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรบุคคล

  
7.       กำหนดกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยง  โดยนำสาเหตุรากของปัญหามาปรับปรุงแก้ไข  จัดทำแผนปฏิบัติการ
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ผลที่เกิดขึ้น
(กระบวนการ/ผลลัพธ์)
วันที่
ติดตาม
เริ่มต้น / สิ้นสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น