วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประวัติ นพ.ภักดี สืบนุการณ์

ประวัติและผลงาน

ายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย


ประวัติส่วนตัว

เป็นบุตรคนที่ 2 ของนายวินัยและนางสมศรี สืบนุการณ์ ข้าราชการบำนาญ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2506 ภูมิลำเนาจังหวัดนนทบุรี มีพี่ชาย 1 คนคือ นพ.เชวงศักดิ์ สืบนุการณ์ เป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อ(แพทย์ขอนแก่น รุ่น 7) มีน้องชาย 1 คน นายรังสี สืบนุการณ์ วิศวกรไฟฟ้า และมีน้องสาว 1 คน คือ รศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ เป็นอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมรสกับ พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ์(สกุลเดิม นิตติวัฒน์ แพทย์รามา รุ่น 20) อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย มีบุตร 2 คนคือ เด็กชายเวทิต และ เด็กหญิงเวธินี


ประวัติการศึกษา

 • จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ.2519 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ในปีพ.ศ.2524 จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(แพทย์ขอนแก่น รุ่น 9) สอบอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันได้ในปี พ.ศ.2535 ในปี พ.ศ.2538 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี


ประวัติการทำงาน

หลังจากจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2530 ได้เลือกทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลภูเรือ จังหวัดเลย หลังจากมาอยู่อำเภอภูเรือได้ราว 10 เดือน เกิดเหตุสู้รบที่สมรภูมิร่มเกล้าทางราชการต้องการแพทย์ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนาแห้ว จึงได้อาสาสมัครไปช่วยงานนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแห้ว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นสู้รบในสมรภูมิร่มเกล้า หลังจากอยู่โรงพยาบาลภูเรือ 2 ปี ในปี พ.ศ. 2532 ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ซึ่งเดิมเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และทำงานมาจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2537 ได้อาสาสมัครไปช่วยราชการที่ รพ.สุคิริน จ.นราธิวาส เป็นเวลา 1 เดือนเนื่องจากสาเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

เกียรติประวัติส่วนตัว

 • แพทย์ชนบทดีเด่นของกองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูนเกษร โดยมูลนิธิแพทย์ชนบท พ.ศ. 2534

 • รางวัลพระราชทาน ”คนไทยตัวอย่าง” เสนอโดยมูลนิธิธารน้ำใจ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ พ.ศ. 2537

 • รางวัลพระราชทาน “ศิษย์เก่าดีเด่น” มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2540

 • รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2547

 • รางวัล “ASIA - PACIFIC AWARD FOR COMMITTED MEDICAL DOCTOR” of underprivileged area จากที่ประชุม ASIA – PACIFIC ACTION ALLIANCE FOR HUMAN RESOURCE FOR HEALTH (AAAH) BALI. INDONESIA 4-6 OCTOBER 2010

 • ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ และเสนอชื่อเข้ารับรางวัลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น (Nominated for Special Recognition Award for dedicated service in health) ในการประชุม Second Global Forum on Human Resources for Health 25–29 January 2011


เกียรติประวัติโรงพยาบาล

 • พ.ศ.2537 ได้รับรางวัลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชก้าวหน้าดีเด่นจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

 • พ.ศ.2538 ได้รับเงินบริจาคเพื่อจัดสร้าง อาคารเชวง–ไน้ เคียงศิริ มูลค่า 12 ล้านบาท จากคุณไพศาลและคุณเพ็ญศรี สุขุมพานิช เพื่อใช้เป็นอาคารเวชกรรมฟื้นฟูและหอผู้ป่วยหลังคลอด

 • พ.ศ.2538 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง โดยการพึ่งตนเอง

 • พ.ศ.2542 ได้การรับรองคุณภาพมาตรสากล ISO9002 โดยบริษัท BVQI

 • พ.ศ.2548 ได้รับการรับรองการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(HPH) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.)

 • พ.ศ.2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

 • พ.ศ.2550 ได้รับการรับรองคุณภาพการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA)ตามมาตรฐานโรงพยาบาล

บริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปีจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.)

 • พ.ศ.2550 ได้รับรางวัลการดูแลเบาหวานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น จากสมาคมผู้ให้ความรู้เรื่อง

โรคเบาหวานซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัล Terumo Diabetes Patient Care Team Award

 • พ.ศ.2552 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล NQA จากสภาการพยาบาล

 • พ.ศ.2552 ได้รับเงินบริจาคเพื่อจัดสร้างอาคารเพ็ญศรี-ไพศาล สุขุมพานิช มูลค่า 8 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นอาคารเวชปฏิบัติครอบครัวและทันตกรรม

 • พ.ศ.2553 รางวัลเชิดชูเกียรติ Humanized healthcare Award ระดับองค์กร จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)

 • พ.ศ.2553 รางวัลเชิดชูเกียรติ Healing Environment Award ระดับองค์กร จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)


ผลงานด้านวิชาการ

1. งานวิจัยการประเมินภาวะขาดสารไอโอดีนในประชากรอำเภอด่านซ้าย ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การเภสัชกรรมในปี พ.ศ. 2540 และดำเนินการวิจัยอีกครั้งในปี พ.ศ.2546 โดยร่วมกับ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นการวิเคราะห์ภาวะขาดสารไอโอดีนใน หญิงตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิดและเด็กวัยเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีน โดยเฉพาะในทารกแรกเกิดซึ่งมีผลต่อ การพัฒนาการสมองเด็ก

2. งานวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษาบ้านด่านซ้าย นาเวียง และนาหอ ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการอบรมและวิจัยเชิงปฏิบัติการทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและชาติพันธุ์ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ.2546 หัวหน้าโครงการ รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษา รศ.ดร.มรว.อคิน ระพีพัฒน์ รศ.ดร.สุเทพ สุนทรเภสัช รศ.ปรานี วงษ์เทศ หัวหน้าคณะวิจัย นพ.ภักดี สืบนุการณ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ การฟื้นฟูสำนึกร่วมของผู้คนในสังคมท้องถิ่น โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้คนมีความรักท้องถิ่น มีการสืบทอดวัฒนธรรมและปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการดูแลสุขภาพของชุมชน

หนังสือและบทความที่นำเสนอผลงาน

 1. หนังสือ ผีกับพุทธ ศาสนาและความเชื่อในสังคมด่านซ้าย ดุลภาพทางจิตวิญญาณในสังคมลุ่มน้ำหมัน พ.ศ.2548

 2. หนังสือการ์ตูน ผีตาโขน สนุกสนานวันบุญหลวง พ.ศ.2550

 3. หนังสือ ที่แห่งนี้รักษาด้วยความสุข โดยคุณ อรสม สุทธิสาคร พ.ศ.2551 “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ทุกมิติคืองานเพื่อสุขภาพ”

 4. วารสาร โรงพยาบาลชุมชน ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2552 “มากกว่าความเป็นโรงพยาบาลที่ด่านซ้าย”

 5. นิตยสาร สารคดี ปีที่ 26 ฉบับที่ 309 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 “เมืองจักรยานที่ด่านซ้าย”

 6. วารสาร ผีเสื้อขยับปีก ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2553 คอลัมน์ ปอกเปลือกความคิด “นพ.ภักดี สืบนุการณ์ หมอธรรมดาที่ไม่ธรรมดา”

 7. หนังสือ ชวน ชิม ชา(SHA) ที่ด่านซ้าย บทสังเคราะห์การถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) พ.ศ.25542 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1 กรกฎาคม 2555 21:12

  55555555555คุนจิ๋วครับผมชื่นชมในตัวคุนและลูกคุน hj

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ6 กรกฎาคม 2555 19:34

  ดีครับคุนจิ๋วว

  ตอบลบ