วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ซึ่งจะเริ่มเปิดจดทะเบียนได้ตั้งแต่ัวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ถึง 14 กรกฎาคม 2554
 1. นายจ้างจะต้องมายื่นคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว(แบบ ท.ต.1) ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด/สำนักจัดหางานกรุงเทพฯ เขตพื้นที่ 1-10 ที่เป็นที่ต้องของสถานที่ทำงาน
 2. ยื่นคำร้องขอจัดทำทะเบียนประวัติคนต่างด้าว ณ สำนักงานอำเภอหรือท้องถิ่น
 3. ตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่กำหนด โดยเสียค่าใช้จ่ายดังนี้
  - ค่าตรวจสุขภาพ 600 บาท
  - ค่าประกันสุขภาพ 1,300 บาท
  รวม 1,900 บาท
 4. ยื่นคำขออนุญาตทำงาน(ต.ท.8) ที่สำนักงานจัดหางานจัดจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ เขตพื้นที่ 1-10 พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ค่ายื่นคำขอ 100 บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานปีละ 900-1,800 บาท
เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นทะเบียนแรงงาน
 1. สำเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา 4 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา 4 ชุด (ถ้าเป็นผู้อาศัย ต้องมีเอกสารเจ้าบ้านลงลายมือชื่อยินยอม ถ้าเช่าบ้านต้องมีสัญญาเช่ า พร้อมเอกสารเจ้าบ้านลงลายมือชื่อยินยอม)
 3. แบบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว download
 4. ท.ต.1 พร้อมสำเนา 2 ชุด Download
 5. ต.ท.8 Download
 6. หนังสือรับรองการจ้าง พร้อมสำเนา 2 ชุด Download
 7. หนังสือมอบอำนาจนายจ้าง 4 ชุด Download
 8. หนังสือมอบอำนาจแรงงาน 2 ชุด Download
 9. รูปถ่าย แรงงาน 1 นิ้ว 6 รูป
 10. ถ้าแรงงานมีลูกอายุ ต่ำกว่า 15 ต้องแจ้งให้ทราบด้วย Download
กรณีนิติบุคคล
ให้แนบเอกสาร หนังสือรับรองบริษัท ประทับตรา พร้อมลงรายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนา 4 ชุด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น