วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554

ประวัติและผลงานของ นาง เปรมศรี สาระทัศนานันท์

..........................................................................................
1. ชื่อ นาง เปรมศรี ชื่อสกุล สาระทัศนานันท์ ชื่อสกุลเดิม (จันทศร) เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
2. วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2501 อายุ 53 ปี
3. บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล เลขที่ อ.1/9743 / วันที่ออกบัตร 24 ธันวาคม 2550
วันที่หมดอายุ 23 ธันวาคม 2555
4. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ □การพยาบาล □การผดุงครรภ์ □การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้น 1 เลขที่ 4511033616วันที่ออกใบอนุญาต 24 ธันวาคม 2550
วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 23 ธันวาคม 2555
5. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 316 หมู่ 1 ถนน -ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์ 42120 โทรศัพท์ 0-4289-1206 โทรศัพท์มือถือ 08-9843-4440
e-mail premsri01@ hotmail.com
6. การศึกษาและสถาบันที่สำเร็จ
6.1 วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
- ประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2531
- วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการบริหารการพยาบาล หลักสูตร 3 เดือน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546
6.2 วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา
- อนุปริญญา การพยาบาลและอนามัยจาก วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เมื่อ พ.ศ.2523
6.3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ปริญญา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
7 เกียรติประวัติการปฏิบัติงาน (เช่น รางวัล วุฒิบัตรชมเชยที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- วันที่ 5 ธันวาคม 2550 ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา(ร.จ.พ.)
- วันที่ 5 ธันวาคม 2545ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- วันที่ 5 ธันวาคม 2543ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย(ท.ม.)
- วันที่ 5 ธันวาคม 2537 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตราภรณ์ช้างเผือก(ต.ช.)
- วันที่ 5 ธันวาคม 2533 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย(ต.ม.)
- วันที่ 5 ธันวาคม 2531 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก(จ.ช.)
วุฒิบัตรชมเชยที่ได้รับ
- ส่วนตัว
1. ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ห์ ศิษย์เก่าที่ได้รับการสรรหาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย ประจำปี 2548
2. ได้รับคัดเลือกจากกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศ ฝรั่งเศส โมนาโคและอิตาลี พ.ศ. 2546
3. เกียรติบัตร ครอบครัวตัวอย่าง จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย พ.ศ. 2538
4. ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนเมื่อวันที่ 20พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
องค์กรพยาบาล
1. ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล เมื่อ 13 มิถุนายน 2552
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
- เป็นคณะกรรมการบริหารและทีมนำสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจนได้รับรางวัลต่างๆมาโดยตลอดดังนี้
- รางวัลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชก้าวหน้าดีเด่น ปี 2537 จากมูลนิธิโรงพายาบาลสมเด็จพระยุพราช
- รางวัลป้ายทอง การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ดีเด่นจากสถาบัน HMPI ปี 2540
- ประกาศนียบัตรโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก (Very Good) ประเภทโรงพยาบาลชุมชน จากกรมอนามัย พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน
- รางวัล Healthy Work Place จากกรมอนามัยทุกปีจากปี 2549-2554
- ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จากบริษัท BVQI ปี 2542
- ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ HA และ HPH จาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลปี 2548
- รางวัลภูมิทัศน์ดีเด่น จากมูลนิธิโรงพายาบาลสมเด็จพระยุพราช ปี 2550
- ได้รับการรับรอง Reaccreditation ระบบ HA และ HPH จาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2551
- รางวัล HUMANIZE HEALTH CARE ระดับโรงพยาบาลจาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2553
- รางวัล HEALING ENVIROMENT ทั่วทั้งองค์กรจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2553
- การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality  Award: TQA)เริ่มเมื่อปี2549 เป็นการเติมเต็มและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยการสนันสนุนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสถาบันเพิ่มผลผลิต
- เป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เอกชนต่างๆทั่วประเทศ ในระบบ 5 ส. ISO 9002 ,ระบบ HoSxp , HA และภูมิทัศน์
8. ประวัติการปฏิบัติงาน
8.1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 สถานที่งาน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย พ.ศ. 2525ถึง พ.ศ. 2528
8.2 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 4สถานที่ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย พ.ศ. 2528ถึง พ.ศ. 2532
8.3 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 5สถานที่ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย พ.ศ. 2532ถึง พ.ศ. 2534
8.4 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6สถานที่ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย พ.ศ. 2534ถึง พ.ศ. 2540
8.5 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7สถานที่ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย พ.ศ. 2540ถึง พ.ศ. 2544
8.6 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7วช.(ด้านการพยาบาล)สถานที่ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย พ.ศ. 2534ถึง พ.ศ. 2551
8.7 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล)สถานที่ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย พ.ศ. 2551ถึง ปัจจุบัน
9. ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งสายงาน พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าพยาบาล สถานที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย พ.ศ. 2541ถึง ปัจจุบัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยย่อ) ดังนี้
9.1 หัวหน้าพยาบาล
- งานบริหารการพยาบาล รับผิดชอบด้านบริหาร บริการ วิชาการ และการพัฒนาคุณภาพบริการในงานต่าง ๆ 12 งานคือ งานผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานห้องผ่าตัด งานห้องคลอด งานหอผู้ป่วยใน 1 งานหอผู้ป่วยใน 2 งานซักฟอก งานหน่วยจ่ายกลาง งานบริการอาหาร งานให้การปรึกษา งานเคลื่อนย้ายและงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- การบริหารอัตรากำลัง นำหลักการใช้ Productity จากสำนักการพยาบาลมาใช้ในการจัดอัตรากำลังทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำร่องในการใช้ Productity แก่หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี
9.2 การพยาบาลวิสัญญี เป็นการปฏิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย โดยการวินิจฉัยปัญหาของผู้ป่วย เพื่อเลือกวิธีการและดำเนินการให้ยาระงับความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมทุกภาวะของผู้ป่วยแต่ละรายภายใต้ระเบียบหรือกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ให้การอภิบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตภายหลังการให้ยาระงับความรู้สึกรับผิดชอบในการให้บริการผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาระงับความรู้สึก ทั้งในและนอกเวลาราชการตั้งแต่ พ.ศ.2531-2553
9.3 การเภสัชกรรมชุมชนบำบัด (PTC) มีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาบัญชียาเข้า – ออกของโรงพยาบาล วัสดุ – ครุภัณฑ์ที่จำเป็น และการพิจารณาบัญชีรายชื่อลูกค้าที่ยอมรับได้
9.4 กรรมการประสานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คป.สอ.) รับผิดชอบพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) ในงาน 5 ส งาน IC และการสนับสนุนวัสดุ – อุปกรณ์การแพทย์ในรพ.สต.
9.5 บริการให้การปรึกษา ทำหน้าที่เป็นผู้ให้การปรึกษา วิทยากรให้การอบรมการให้การปรึกษา และเป็นผู้ให้การปรึกษา คลินิกการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จนถึงปัจจุบัน
9.6 กรรมการมูลนิธิยุพราชสาขาด่านซ้าย ได้ร่วมกับกรรมการมูลนิธิสาขา และกรรมการมูลนิธิกลางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน และพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
9.7 ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ทำให้หน้าที่ประสานงานกับชมรมพยาบาลจังหวัดเลย หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทั่วถึง
9.8 คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อนรับที่สูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับ ชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยปี 2549 – ปัจจุบัน
9.9 คณะกรรมการบริหารชมรมพยาบาลจังหวัดเลย ปี 2548 – ปัจจุบัน
9.10คณะกรรมการระดับภาค
- คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขต 10 ปี 2548 – ปัจจุบัน
9.11คณะกรรมการระดับประเทศ
- คณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชของกองการพยาบาล ปี 2537 – 2538
- เป็นทีมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลสังกัดแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาวชนลาว ปี 2548 - 2550
9.12วิทยากร
- วิทยากรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในทารกแรกเกิดและผู้ใหญ่
- วิทยากรกิจกรรมคุณภาพ 5 ส.
- วิทยากร การให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์และครอบครัว
- วิทยากร การใช้กระบวนการพยาบาลและการจำแนกผู้ป่วยในโรงพยาบาล
- วิทยากร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับนักเรียนที่ต้องการศึกษษในวิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุข นักศึกษาต่อเนื่องพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ขอนแก่น พิษณุโลก และบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สนับสนุนให้พยาบาลได้ร่วมเป็นครูพี่เลี้ยงหลักในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีชั้นปีที่2-ชั้นปีที่5
- เป็นที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์และระบบคุณภาพ HAให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ
ด้านอื่น ๆ
- กรรมการในงานประเพณีประจำปีในท้องถิ่นระดับอำเภอ เช่น กรรมการประกวดนางนพมาศประจำปี กรรมการประกวดขบวนแห่ผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย
- คณะกรรมการประสานงานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดเลย ปี 2537 – ปัจจุบัน
คณะกรรมการชมรมแอโรบิคอำเภอด่านซ้าย ปี 2548 – ปัจจุบันฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น